Obchodní podmínky

Pravidla a podmínky

 

I. Základní ustanovení

1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „Obchodní podmínky“) jsou vydány podle čl. 1751 a násl.  zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“)

Life Force Europe, sro

IČO: 09254145

DIČ: CZ09254145

se sídlem: Voskovcova 1075/51, Hlubočepy, 152 00 Praha

zapsaná u Okresního soudu v Praze C 333339 / MSPH              

Kontaktní informace:

E-mail: lifeforcecz@gmail.com

Telefon: +420775371499

www.lifeforcecz.eu

(dále jen "prodávající")

2. Tyto obchodní podmínky upravují vzájemná práva a povinnosti prodávajícího a fyzické osoby, která uzavírá kupní smlouvu mimo svoji podnikatelskou činnost jako spotřebitel, nebo v rámci své podnikatelské činnosti (dále jen „kupující“) prostřednictvím webového rozhraní umístěného na webové stránce dostupné na internetové adrese Internet. Adresa  www.humic-welt.eu (dále jen „Internetový obchod“).

3. Ustanovení obchodních podmínek jsou součástí kupní smlouvy.  Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními těchto všeobecných obchodních podmínek.

4. Tyto obchodní podmínky a kupní smlouva se uzavírají v českém jazyce.

 

II.Informace  o zboží a cenách

1. Informace o Zboží, včetně uvedení cen jednotlivého Zboží a jeho hlavních vlastností, jsou uvedeny u jednotlivého Zboží v katalogu internetového obchodu.  Ceny zboží jsou uvedeny včetně DPH, všech souvisejících poplatků a nákladů za navrácení zboží, jestliže toto zboží ze své podstaty nemůže být vráceno obvyklou poštovní cestou.  Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány v internetovém obchodě.  Toto ustanovení nevylučuje uzavření kupní smlouvy za individuálně sjednaných podmínek.

2. Veškerá prezentace zboží v katalogu internetového obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu na toto zboží.

3. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží jsou zveřejněny v internetovém obchodě.  Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené v internetovém obchodě platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno na území České republiky.

4. Slevy z kupní ceny zboží nelze vzájemně kombinovat, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne jinak.

 

III. Objednávka a uzavření kupní smlouvy

1. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám.Tyto  náklady se neliší od základní cena.

2. Kupující objednává zboží následovně:

 • prostřednictvím svého zákaznického účtu, pokud se již dříve zaregistroval v e-shopu,

3. Kupující si při objednávce zvolí zboží, počet zboží, způsob platby a dodání.

4. Před odesláním objednávky je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky vložil. Objednávku odešle kupující prodávajícímu  kliknutím na tlačítko Odeslat objednávku. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Předpokladem platnosti objednávky je vyplnění všech závazných údajů v objednávkovém formuláři a potvrzení kupujícího, že se seznámil s těmito VOP.

5. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky zašle kupujícímu potvrzení o přijetí objednávky na e-mailovou adresu, kterou kupující zadal při objednávce.  Toto potvrzení je automatické a nepředstavuje smlouvu.  Přílohou potvrzení jsou aktuální obchodní podmínky prodávajícího.  Kupní smlouva je uzavřena až po přijetí objednávky prodávajícím.  Oznámení o přijetí objednávky bude zasláno na emailovou adresu kupujícího.  / Prodávající neprodleně po obdržení objednávky zašle kupujícímu potvrzení o přijetí objednávky na e-mailovou adresu, kterou kupující zadal při zadávání objednávky.  Toto potvrzení se považuje za uzavření smlouvy. Přílohou potvrzení jsou aktuální obchodní podmínky prodávajícího.  Kupní smlouva je uzavřena potvrzením objednávky prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího.

6. Nemůže-li prodávající splnit některý z požadavků uvedených v objednávce, zašle kupujícímu na e-mailovou adresu kupujícího pozměněnou nabídku.  Změněná nabídka se považuje za nový návrh kupní smlouvy. Kupní smlouva je v tomto případě uzavřena potvrzením kupujícího o přijetí této nabídky prodávajícímu na jeho e-mailovou adresu uvedenou v těchto obchodních podmínkách.

7. Veškeré objednávky přijaté prodávajícím jsou závazné.  Kupující může zrušit objednávku, dokud kupující neobdrží oznámení o přijetí objednávky prodávajícím.  Kupující může objednávku zrušit zavoláním na telefonní číslo prodávajícího nebo e-mailovou adresu uvedenou v těchto obchodních podmínkách.

8. V případě, že došlo ze strany prodávajícího ke zjevné technické chybě při uvedení ceny zboží v internetovém obchodě či při objednávce, není prodávající povinen dodat kupujícímu zboží za tuto zcela zjevně chybnou cenu, a to ani bylo-li Kupujícímu zasláno automatické potvrzení o přijetí objednávky dle těchto obchodních podmínek.  Prodávající bude kupujícího o chybě neprodleně informovat a na elektronickou adresu kupujícího zašle pozměněnou nabídku.  Změněná nabídka se považuje za nový návrh kupní smlouvy. Kupní smlouva je v tomto případě uzavřena potvrzením o přijetí kupujícím na elektronickou adresu prodávajícího.

 

IV.  Zákaznický účet

1. Na základě registrace kupujícího v internetovém obchodě může kupující přistupovat do svého zákaznického účtu.  Kupující může objednávat zboží ze svého zákaznického účtu.  Kupující může objednávat zboží i bez registrace.

2. Při registraci do zákaznického účtu a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje.  Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující v případě změny povinen aktualizovat.  Údaje uvedené kupujícím v zákaznickém účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.

3. Přístup k zákaznickému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem.  Kupující je povinen zacházet s informacemi potřebnými k přístupu do jeho zákaznického účtu důvěrně.  Prodávající nenese odpovědnost za zneužití zákaznického účtu třetími osobami.

4. Kupující není oprávněn umožnit třetím osobám využívání zákaznického účtu.

5. Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet již nevyužívá či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy nebo těchto obchodních podmínek.

6. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný 24/7, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího popř.  nutná údržba hardwaru a softwaru třetích stran.

 

V.   Platební a dodací podmínky zboží

1. Cenu zboží a veškeré náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit následujícími způsoby:

 • bezhotovostně převodem na bankovní účet prodávajícího č. 2282824953/2010 vedený u FIO banky, as
 • bezhotovostně platební kartou,
 • bezhotovostně převodem na účet prodávajícího prostřednictvím platební brány,

2. Kupující je povinen nahradit prodávajícímu společně s kupní cenou i náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši.  Není-li dále uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

3. V případě platby v hotovosti je kupní cena splatná při převzetí zboží.  V případě bezhotovostní platby musí být kupní cena uhrazena do 7 dnů od uzavření kupní smlouvy.

4. Při platbě přes platební bránu se kupující řídí pokyny příslušného poskytovatele elektronických plateb.

5. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání odpovídající částky na bankovní účet prodávajícího.

6. Prodávající nepožaduje od kupujícího žádnou platbu předem ani obdobnou platbu.  Úhrada kupní ceny před expedicí zboží není zálohou.

7. Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku.  Zároveň je povinen zaevidovat přijatý příjem u správce daně online, pokud dojde k technické chybě nejpozději do 48 hodin.

8. Zboží je kupujícímu dodáno:

 • na adresu uvedenou kupujícím v objednávce
 • prostřednictvím zásilky na adresu určenou kupujícím zásilky,
 • osobní odběr u prodejce

9.   Volba způsobu dopravy se provádí při objednávání zboží.

10. Náklady na dodání zboží v závislosti na způsobu odeslání a převzetí zboží jsou uvedeny v objednávce kupujícího a v potvrzení objednávky prodávajícího.  V případě, že je dopravní prostředek smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a dodatečné náklady spojené s tímto dopravním prostředkem.

11. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání.  V případě, že je z důvodů kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží.  Náklady související s jiným způsobem dopravy.

12. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě závad toto neprodleně oznámit přepravci.  Porušení obalu svědčící o neoprávněném vniknutí nevyžaduje kupující k převzetí zásilky od přepravce.

13. Prodávající vystaví kupujícímu daňový doklad.  Daňový doklad bude zaslán na emailovou adresu kupujícího. / Daňový doklad je přiložen k dodanému zboží.

14. Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny za zboží včetně nákladů na dopravu, nejdříve však převzetím zboží.  Odpovědnost za nahodilou zkázu, poškození nebo ztrátu zboží přechází na kupujícího okamžikem převzetí zboží nebo okamžikem, kdy byl kupující povinen zboží převzít, avšak v rozporu s kupní smlouvou tak neučinil.

 

VI. Zrušení smlouvy

1. Kupující, který jako spotřebitel uzavřel kupní smlouvu mimo svůj obchod, má právo od kupní smlouvy odstoupit.

2. Lhůta pro odstoupení od smlouvy je 14 dnů

 • ode dne převzetí zboží,
 • ode dne převzetí poslední dodávky zboží, je-li předmětem smlouvy několik druhů zboží nebo dodání několika částí
 • ode dne převzetí první dodávky zboží, je-li předmětem smlouvy pravidelná opakovaná dodávka zboží.

3. Kupující nemůže mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy:

 • poskytování služeb, pokud byly splněny s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a prodávající před uzavřením smlouvy sdělil kupujícímu, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy,
 • při dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu bez ohledu na vůli prodávajícího a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy;
 • o dodávce alkoholických nápojů, které lze dodat až po 30 dnech a jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu bez ohledu na vůli prodávajícího,
 • při dodávce zboží upraveného podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu,
 • o dodávce zboží podléhajícího rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím,
 • dodání zboží v uzavřeném obalu, které kupující z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit,
 • o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, je-li poškozen původní obal,
 • Doručování novin, periodik nebo časopisů,
 • Dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s předchozím výslovným souhlasem kupujícího před uplynutím lhůty na rozmyšlenou a prodávající před uzavřením smlouvy sdělil kupujícímu, že nemá v takovém případě právo na zrušení;
 • v ostatních případech podle § 1837 občanského zákoníku.

4. Aby byla dodržena lhůta pro zrušení, musí kupující ve lhůtě pro zrušení odeslat oznámení o zrušení.

5. Pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující využít standardní formulář pro odstoupení od smlouvy poskytovaný prodávajícím.  Odstoupení od kupní smlouvy zasílá kupující na e-mailovou nebo doručovací adresu prodávajícího uvedenou v těchto obchodních podmínkách.  Prodávající kupujícímu neprodleně potvrdí přijetí formuláře.

6. Kupující, který odstoupil od smlouvy, je povinen vrátit prodávajícímu zboží do 14 dnů od odstoupení od smlouvy.  Náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu nese kupující, a to i v tom případě, kdy zboží přirozeně nemůže být vráceno poštou.

7. Odstoupí-li kupující od smlouvy, vrátí mu prodávající bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, stejným způsobem všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dopravu, které od něho přijal.  Prodávající vrátí kupujícímu přijaté peněžní prostředky jiným způsobem pouze v případě, že s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou mu tím další náklady.

8. Pokud kupující zvolil jiný, než nejlevnější způsob dodání zboží, který prodávající nabízí, vrátí prodávající kupujícímu náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu způsobu dodání zboží. nabídl.

9. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží předá nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

10. Zboží musí kupující vrátit prodávajícímu nepoškozené, neopotřebené a neznečištěné a je-li to možné, v původním obalu.  Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

11. Prodávající je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy z důvodu vyprodání zásob, nedostupnosti zboží nebo v případě, že výrobce, dovozce nebo dodavatel zboží přerušil výrobu nebo dovoz zboží.  Prodávající neprodleně informuje kupujícího prostřednictvím e-mailové adresy uvedené v objednávce a do 14 dnů od oznámení o odstoupení od kupní smlouvy všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho na základě smlouvy přijal, stejným způsobem nebo je vrátil v způsobem určeným kupujícím.

 

VII.  Nesprávná práva na plnění

1. Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že zboží při převzetí nemá vady.  Zejména prodávající odpovídá kupujícímu za to, že v době převzetí zboží kupujícím:

 • Zboží má vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, vlastnosti popsané prodávajícím nebo výrobcem nebo kupujícím očekávané s ohledem na povahu zboží a při reklamě na něj prováděné.
 • Zboží se hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu běžně používá.
 • Zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvně sjednanému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluvně ujednaného vzorku nebo předlohy.
 • Zboží je ve správném množství, míře nebo hmotnosti a   zboží splňuje požadavky zákonných ustanovení.

2. Prodávající má povinnosti z vadného plnění alespoň potud, pokud zůstávají v platnosti povinnosti výrobce z vadného plnění.  Kupující je jinak oprávněn uplatnit právo z vady spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí.

3. Je-li na prodávaném zboží, jeho obalu, návodu ke zboží nebo v reklamě v souladu s jinými právními předpisy uvedena doba, po kterou lze zboží použít, platí ustanovení o záruce za jakost.  Zárukou za jakost se prodávající zavazuje, že zboží bude po určitou dobu způsobilé pro obvyklý účel nebo že si zachová obvyklé vlastnosti.  Vytkl-li kupující prodávajícímu vadu zboží oprávněně, neběží lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění ani záruční doba po dobu, po kterou kupující nemůže vadné zboží užívat.

4. Ustanovení uvedená v předchozím odstavci všeobecných obchodních podmínek se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží. o vadu, která odpovídá míře používání nebo opotřebení kupujícím přijímané nebo vyplývá-li to z povahy zboží.  Kupující nemá právo z vadného plnění, pokud před převzetím zboží věděl, že zboží má vadu nebo pokud kupující vadu sám způsobil.

5. V případě vady může kupující uplatnit reklamaci u prodávajícího a požadovat:

 • výměna za nové zboží,
 • oprava zboží,
 • přiměřenou slevu z kupní ceny,
 • odstoupit od smlouvy.

6. Kupující má právo odstoupit od smlouvy:

 • má-li zboží podstatnou vadu,
 • nemůže-li pro opětovné vyskytnutí vady nebo vad po opravě věc řádně užívat,
 • v případě většího počtu vad zboží.

7. Porušení smlouvy je podstatné, o kterém smluvní strana již v době uzavření smlouvy věděla nebo měla vědět, že by ho druhá strana neuzavřela, kdyby porušení předvídala.

8. V případě vady, která představuje nepodstatné porušení smlouvy (bez ohledu na to, zda jde o vadu odstranitelnou či nikoli), má kupující právo na odstranění vady nebo na přiměřenou slevu z kupní ceny.

9. Pokud se po opravě opakovaně objevila odstranitelná vada (zpravidla třetí reklamace pro stejnou vadu nebo čtvrtá pro různé vady) nebo má zboží větší počet vad (zpravidla alespoň tři vady najednou), Kupující má právo požadovat slevu z kupní ceny a výměnu zboží nebo odstoupit od smlouvy.

10. V případě reklamace je kupující povinen sdělit prodávajícímu, jaké právo si zvolil.  Změna volby bez souhlasu prodávajícího je možná pouze v případě, že kupující žádal opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná.  Nezvolí-li kupující včas své právo z podstatného porušení smlouvy, má stejná práva jako při nepodstatném porušení smlouvy.

11. Není-li oprava nebo výměna zboží možná, může kupující po odstoupení od smlouvy požadovat vrácení celé kupní ceny.

12. Pokud prodávající prokáže, že kupující před převzetím o vadě zboží věděl nebo ji sám způsobil, není prodávající povinen reklamaci kupujícího vyhovět.

13. Kupující nemůže reklamovat zlevněné zboží z důvodu, že je zboží zlevněné.

14. Prodávající je povinen přijmout reklamaci v kterékoli provozovně, kde lze reklamaci přijmout, případně i v sídle nebo místě podnikání.  Prodávající je povinen kupujícímu vydat písemné potvrzení o tom, kdy kupující právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace kupující potřebuje, jakož i potvrzení o datu a druhu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době trvání, případně písemného odůvodnění. zamítnutí reklamace.

15. Prodávající nebo jím pověřený pracovník rozhodne o reklamaci ve složitých případech do tří pracovních dnů neprodleně.  Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená povaze výrobku nebo služby potřebná k odbornému posouzení vady.  Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena neprodleně, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne na delší lhůtě.  Marné uplynutí této lhůty se považuje za podstatné porušení smlouvy a kupující má právo od kupní smlouvy odstoupit. Okamžikem uplatnění reklamace je okamžik, kdy prodávající projeví vůli kupujícího (uplatnění práva z vadného plnění).

16. Prodávající písemně informuje kupujícího o výsledku reklamace.

17. Kupující nemá právo z vadného plnění, pokud kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu, nebo pokud kupující vadu sám způsobil.

18. V případě oprávněné reklamace má kupující právo na náhradu účelně vynaložených nákladů, které mu v souvislosti s reklamací vznikly.  Toto právo může kupující uplatnit u prodávajícího do jednoho měsíce po uplynutí záruční doby, jinak jej soud nemusí přiznat.

19. Kupující má možnost volby způsobu reklamace.

20. Práva a povinnosti smluvních stran ve vztahu k právům z neplnění stanoví § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku a zákon č. 634/1992 Sb. , o ochraně spotřebitele upravena.

21. Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady upravuje reklamační řád prodávajícího.

 

VIII.Doručení  

1. Smluvní strany si mohou veškerou písemnou korespondenci vzájemně sdělovat e-mailem.

2. Kupující doručuje prodávajícímu korespondenci na e-mailovou adresu uvedenou v těchto obchodních podmínkách.  Prodávající doručuje kupujícímu korespondenci na e-mailovou adresu uvedenou v jeho zákaznickém účtu či v objednávce.

 

IX. osobní data

1. Veškeré informace, které nám v rámci spolupráce poskytnete, jsou důvěrné a budeme s nimi jako s takovými nakládat.  Pokud nám k tomu nedáte písemný souhlas, použijeme vaše údaje pouze za účelem plnění smlouvy, s výjimkou e-mailové adresy, na kterou je možné zasílat obchodní sdělení, jak to umožňuje zákon, pokud nevznesete námitku.  Tato sdělení se mohou týkat pouze podobného nebo souvisejícího zboží a vždy je možné se jednoduše odhlásit (zasláním dopisu, emailu nebo kliknutím na odkaz v obchodním sdělení).  Za tímto účelem bude e-mailová adresa uchovávána po dobu 3 let od uzavření poslední smlouvy mezi smluvními stranami.

2. Další informace o ochraně osobních údajů naleznete v prohlášení o ochraně osobních údajů ZDE

 

X.   Mimosoudní řešení sporů

1. K mimosoudnímu jednání je příslušná Česká obchodní inspekce se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy.  Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím v rámci kupní smlouvy.

2. Evropské spotřebitelské centrum Česká republika se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem dle Nařízení (EU) č. 524/2013 ze dne Evropského parlamentu a Rady ze dne 21. května 2013 o online řešení sporů a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o online řešení spotřebitelských sporů).

3. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění.  Živnostenské oprávnění vydává v rozsahu své působnosti příslušný živnostenský úřad.  Česká obchodní inspekce v omezené míře kontroluje také dodržování zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

 

XI. Závěrečná ustanovení

1. Veškeré smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím se řídí právním řádem České republiky.  Pokud vztah uvedený v kupní smlouvě obsahuje mezinárodní prvek, strany sjednávají, že vztah se řídí právním řádem České republiky.  Práva spotřebitele z obecně závazných zákonných ustanovení zůstávají nedotčena.

2. Prodávající není vůči kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm.  e) občanského zákoníku.

3. Všechna práva k webovým stránkám prodávajícího, zejména autorská práva k obsahu, včetně uspořádání stránky, fotografií, filmů, grafiky, ochranných známek, log a dalšího obsahu a prvků, náleží prodávajícímu.  Bez souhlasu prodávajícího je zakázáno kopírovat, upravovat nebo jinak používat webové stránky nebo jejich části.

4. Prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do internetového obchodu nebo jeho užitím v rozporu s jeho určením.  Kupující nesmí při využívání internetového obchodu používat žádné postupy, které by mohly narušit jeho provoz, ani provádět žádnou činnost, která by jemu nebo třetím osobám mohla umožnit užít programové vybavení nebo další součásti tvořící internetový obchod a ovládající internetový obchod. využívat, zasahovat nebo používat jeho části nebo software způsobem, který je v rozporu s jeho účelem nebo účelem.

5. Kupující tímto přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 německého občanského zákoníku.

6. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.

7. Znění Všeobecných obchodních podmínek může Prodávající měnit či doplňovat.  Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklé po dobu účinnosti předchozího znění Všeobecných obchodních podmínek.

8. Přílohou obchodních podmínek je vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy.

 

Tyto Všeobecné obchodní podmínky nabývají účinnosti dnem 15. září 2020

 

* Právo na odstoupení od smlouvy

 

1. Právo na odstoupení od smlouvy

1.1 Máte právo odstoupit od této smlouvy do 14 dnů bez udání důvodu.

1.2 Máte právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodu do 14 dnů ode dne následujícího po dni uzavření smlouvy a v případě uzavření kupní smlouvy, pokud Vy nebo třetí osoba (jiná než dopravce) převezme zboží.

1.3 Pro uplatnění práva na odstoupení od smlouvy musíte formou jednostranné reklamace (např. poskytovatel). nebo e-mailem).  Pro odstoupení od smlouvy můžete použít přiložený vzorový formulář, není to však vaší odpovědností.

1.4 Pro dodržení lhůty pro odstoupení od této smlouvy postačí odeslat odstoupení od smlouvy před uplynutím příslušné lhůty.

 

2. Důsledky odstoupení od smlouvy

2.1 Pokud odstoupíte od této smlouvy, vrátíme vám neprodleně, nejpozději do 14 dnů ode dne vašeho oznámení o odstoupení od smlouvy, všechny platby, které jsme od vás obdrželi, včetně nákladů na dodání (kromě případných dodatečných nákladů vzniklých v důsledku ) vámi zvolený způsob dopravy, odlišný od nejlevnějšího standardního způsobu dopravy, který nabízíme.  Pro vrácení peněz používáme stejný způsob platby, který jste použili k provedení počáteční transakce, pokud výslovně neuvedete jinak.  Za žádných okolností vám nevzniknou žádné další náklady.  Platbu vrátíme až po obdržení vráceného zboží. 

2.2 Přímé náklady na vrácení zboží nesete vy.  Za znehodnocení zboží odpovídáte pouze v případě, že se zbožím nakládáte jinak, než je nutné k seznámení se s povahou a vlastnostmi zboží, včetně jeho funkčnosti.

2.3 Pokud jste požádali o poskytování služeb během lhůty pro odstoupení od smlouvy, zaplatíte nám částku úměrnou množství služeb poskytnutých do doby, než jste nás informovali o odstoupení od smlouvy, oproti celkovému množství služeb uvedenému ve smlouvě.

 

Vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy

 

Informace o vzorovém formuláři:

 • Vzorový formulář slouží jako doporučený vzor, ​​ale není závazný.  Z tohoto důvodu není možné uhradit náklady vzniklé v situacích způsobených případnou obsahovou chybou

 • Text s tučnou kurzívou nahradí váš text (např. kontakt atd.).

 • Text psaný kurzívou a zvýrazněný poskytuje informace pro následující oblast lekce.  Po úpravě formuláře tento text smažte  .

 • Poté formulář uložte a vložte jej jako přílohu k šabloně emailu s potvrzením objednávky

 

formulář pro odstoupení od smlouvy

(Tento formulář vyplňte a odešlete zpět pouze v případě, že si přejete odstoupit od smlouvy. Formulář je nutné vytisknout, podepsat a naskenovat a zaslat na níže uvedenou e-mailovou adresu nebo přiložit do návratky.)adresát

Internetový obchod:  www.lifeforcecz.eu

Společnost:  Life Force Europe sro

Sídlo  Voskovcova   1075/51, 152 00 Praha 5

IČ / DIČ:  09254145 /   CZ  09254145 

E-mailová adresa: lifeforcecz@gmail.com

Telefonní číslo: +420775371499

 

(Následující požadované údaje vyplní zákazník.)

Prohlašuji ,  že  smlouva   o prodeji zboží  (*)  /  poskytování následujících služeb  (*)  :

 • Datum objednávky  (*)  / datum  přijetí  (*)

 • Číslo objednávky:

 • Peníze za objednávku nebo za doručení byly  zaslány prostřednictvím (*)
  a budou vráceny na cestě (v případě bankovního převodu na účet uveďte číslo účtu) (*)   

 • Jméno a příjmení spotřebitele:

 • Adresa spotřebitele:

 • E-mailem:

 • Telefon:

 Zapnuto  (zde zadejte umístění)  ,  Zapnuto  (zde zadejte datum)(podpis)
_______________________________________

Jméno a příjmení spotřebitele(*) Nehodící se škrtněte nebo údaje doplňte.

 

 

Vzorový formulář pro reklamaci

Informace o vzorovém formuláři:

 • Vzorový formulář slouží jako doporučený vzor, ​​ale není závazný.  Z tohoto důvodu není možné uhradit náklady vzniklé v situacích způsobených případnou obsahovou chybou

 • Text s tučnou kurzívou nahradí váš text (např. kontakt atd.).

 • Text psaný kurzívou a zvýrazněný poskytuje informace pro další část formuláře.  Po úpravě formuláře tento text smažte  .

 • Před použitím tohoto vzoru musíte zkontrolovat, zda je vhodný pro vaše účely.

 • Poté formulář uložte a vložte jej jako přílohu k šabloně emailu s potvrzením objednávkyReklamační formulář**

(Tento formulář vyplňte a vraťte pouze v případě, že si přejete zboží požadovat v zákonné lhůtě. Formulář je nutné vytisknout, podepsat a naskenovat a zaslat na níže uvedenou emailovou adresu nebo přiložit do zásilky s vráceným zbožím.)Adresát (prodávající):

Internetový obchod:  www.lifeforcecz.eu

Společnost:  Life Force Europe, sro

Sídlo : Voskovcova    1075/51, 152 00 Praha 5

IČ / DIČ: 09254145   / CZ  09254145 

E-mailová adresa:  lifeforcecz@gmail.com

Telefonní číslo:  +420775371499

 

(Následující požadované údaje vyplní zákazník.)

 

Spotřebitel:

Moje jméno a příjmení:

Moje adresa:

Můj telefon a email:

 Uplatnění práva z vad plnění (reklamace)

Pánové,

dne  (*)  jsem vytvořil(a)  objednávku  ve vašem obchodě  (*)  (viz specifikace objednávky níže).  Výrobek, který jsem zakoupil, však tyto vady má  (* zde musí být vada podrobně popsána).  Požaduji  vyřízení  reklamace následovně:  (* Zde je nutné podrobně popsat požadovaný způsob vyřízení; např.: „Protože je vada odstranitelná, žádám opravu výrobku nejpozději v zákonné lhůtě 30 kalendářních dnů .) Zároveň Vás žádám o vystavení písemného potvrzení o reklamaci s uvedením, kdy jsem obsah reklamace uplatnil oprávněně spolu s právem na opravu/výměnu, dále datum a způsob vyřízení reklamace, včetně potvrzení. opravy a její trvání. (žádná výměna v případě opravy).

 1. Datum objednávky  (*)  / datum  přijetí  (*)

 2. Číslo objednávky:

 3. Peníze za objednávku nebo za doručení byly  zaslány prostřednictvím (*)
  a budou vráceny na cestě (v případě bankovního převodu na účet uveďte číslo účtu) (*)   

 4. Jméno a příjmení spotřebitele:

 5. Adresa spotřebitele:

 6. E-mailem:

 7. Telefon:

(*) Nehodící se škrtněte nebo údaje doplňte.

Zapnuto  (zde zadejte umístění)  ,  Zapnuto  (zde zadejte datum)(podpis)
_______________________________________

Jméno a příjmení spotřebiteleSeznam příloh:

 1. Faktura za objednané zboží č.  (*)Obecné pokyny pro podání stížnosti

Jako spotřebitel jste povinni prokázat nákup věci předložením dokladu o koupi nebo jiným přiměřeně věrohodným způsobem.

Jako spotřebitel nemůžete uplatnit žádná práva z vad, které jste sami způsobili nebo o kterých jste při nákupu věděli.  Stejně tak u vad, pro které jsme se s Vámi jako prodávajícím a spotřebitelem dohodli na snížení ceny.  Rovněž neneseme odpovědnost za běžné opotřebení.

Reklamace musí být podána nejpozději po 24 měsících.  Reklamace musí být uplatněna neprodleně, aby se zabránilo rozšíření vady a tím i zamítnutí reklamace.  Včasným nahlášením závady po jejím vzniku zajistíte bezproblémové vyřízení reklamace.

Stížnost nebude vyřešena, dokud vás neinformujeme.  Pokud zákonná lhůta uplyne, považujte to za podstatné porušení smlouvy a můžete od kupní smlouvy odstoupit.